Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA002601

Een sage (mondeling), woensdag 02 februari 1966

Hoofdtekst

Yn ien fan in streekje fan trije wenten oan de eftergreven, ûnder Stobbegat, wenne eartiids in widner mei syn dochter.
Dy jongfaem gie mei oare fammen nei de jongedochters foriening. As se dan let nei hûs gongen, seagen se fan fierren ljocht yn it hûs. As se gehiel by hûs wiene, wie it noch ljocht. De oare fammen hiene har biselskippe en hja gongen meielkoar yn 'e hûs, en dan wie it allegear tsjuster. Ek it lampeglês wie kâld, dus de lampe wie net op west. Men koe dat ljocht net forklearje. Elke kear seach men it wer.

Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Meisjes zien 's avond licht in een huis, als ze binnen zijn is het donker. Het licht kan niet gebrand hebben, want het lampenglas is koud.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 26, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

[Vanaf 1954 heet Stobbegat officieel Vegelinsoord]

Naam Locatie in Tekst

Stobbegat    Stobbegat   

Plaats van Handelen

Vegelinsoord    Vegelinsoord