Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA005009

Een sage (mondeling), vrijdag 01 juli 1966

Hoofdtekst

Nêst it lân dat men it Hongerskar neamt, tusken Noed, Sint Nikelsgea en Jidskenhuzen, leit it Spoekerspaed. It is in iensum paed, alear in sânpaed. Dêr seach men wolris hwat. Kees Gearts Hoekstra, in fékeapman to Jidskenhuzen, hat it neffens syn sizzen wol ris hawn, dat der him hwat op it skouder en op 'e rêch siet en drukte as er it spoekerspaed by joun lâns gyng. Soms wie it der en dan wie it wer even fuort.

Onderwerp

SINSAG 0252 - Plagegeist lässt sich tragen    SINSAG 0252 - Plagegeist lässt sich tragen   

SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.    SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.   

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Op een afgelegen pad voelt man 's avonds soms wat op schouder en rug zitten.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 50, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Hongerskar    Hongerskar   

Noed    Noed   

Spoekerspaed    Spoekerspaed   

Kees Gearts Hoekstra    Kees Gearts Hoekstra   

Naam Locatie in Tekst

Sint Nikelsgea    Sint Nikelsgea   

Sint Nicolaasga    Sint Nicolaasga   

Jidskenhuzen    Jidskenhuzen   

Idskenhuizen    Idskenhuizen   

Plaats van Handelen

Sint Nicolaasga    Sint Nicolaasga