Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004016

Een sage (mondeling), zondag 15 mei 1966

Hoofdtekst

Tseard Harms wie in tûken-ien. Dy koe mear as sljochtwei. Dêr hat Hinse Jehannes de Boer syn kunsten ek fan leard.
Us pake syn heit en Tseard Harms wienen ris to Grins. Doe gongen se nei in gûchelspul ta. Der wie ek noch in neef fan myn oerpake by. Myn oerpake en syn neef woenen der bislist yn, mar Tseard Harms hie der gjin sin oan. Mar de oare beiden praetten krekt sa lang, dat se him der mei yn krigen. Dêr rekke it spul oan 'e gong.
Der wie in hoanne to sjen, dy smiet mei in grouwe balke om.
Der wie in jonge, dy kroep troch in dikke balke hinne. Doe sei Tseard Harms in pear wurden, mar men koe net forstean, hwàt er sei.
Doe seagen alle minsken, dy't der wienen, dat de hoanne mei in strie ompikte, en dat de jonge net yn 'e balke kroep, mar der oer hinne.
Tseard Harmens kaem oerein en gong der út.
De gûchelder sei, doe't er syn wurk forfette: Nou is der gjin hear of meester, dy't my wer biskamme meitsje sil.

Onderwerp

SINSAG 0679 - Zauberer kriecht durch Baum (Balken). (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist).    SINSAG 0679 - Zauberer kriecht durch Baum (Balken). (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist).   

Beschrijving

Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 40, verhaal 16 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

15 mei 1966
Vgl. CJ009102.
Zauberer kriecht durch Baum (Balken) (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist)

Naam Overig in Tekst

Tseard Harms    Tseard Harms   

Hinse Jehannes de Boer    Hinse Jehannes de Boer   

Naam Locatie in Tekst

Grins [Groningen]    Grins [Groningen]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21