Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009102

Een sage (mondeling), donderdag 18 augustus 1966

Hoofdtekst

Bouke Alles, Sierd Harmens en noch ien út 'e Grinzer Pein wienen us mei har trijen as feinten op 'e Grinzer Merke. Sierd Harmens dat wie de lettere duvelbander. Dêr op 'e merke stie in gûchelspul, dêr 't twa fan har yn woenen.
Sierd Harmens woe der net yn. Doe 't de beide oaren oanhâlden, dat hy der mei yn soe, liet er him oerhelje.
Yn dat gûchelspul krûpte in jonge troch in balke hinne en in hoanne rollebolle mei de balke om.
Doe mompele Sierd Harmens in pear wurden, dy 't net ien forstean koe. Doe seagen de minsken allegear dat de jonge net tròch de balke krûpte, mar der oerhinne. En de hoanne pikte mei in strieke om, ynpleats dat er mei in balke omrolle.
Sierd Harmens gong der doe út. De man fan it gûchelspul sei, hy soe syn wurk fuortsette, en der wie net in hear of master, dy 't him wer bikamme makke.

Onderwerp

SINSAG 0679 - Zauberer kriecht durch Baum (Balken). (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist).    SINSAG 0679 - Zauberer kriecht durch Baum (Balken). (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist).   

Beschrijving

Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 91, verhaal 2 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

18 augustus 1966
Vgl. CJ004016.
Zauberer kriecht durch Baum (Balken) (Anderer Zauberer verrät, dass es eine Gesichtstäuschung ist)

Naam Overig in Tekst

Bouke Alles    Bouke Alles   

Sierd Harmens    Sierd Harmens   

Grinzer Pein    Grinzer Pein   

Grinzer Merke [Groningen]    Grinzer Merke [Groningen]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21