Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ050615

Een sage (mondeling), zaterdag 05 oktober 1968

Hoofdtekst

Der wie us ien dy hie in bulte oer greate Pier praten heard. Hy tocht: dy wol 'k graech us sjen en ik woe ek graech us sjen hoe sterk er is. Hy hearde dat greate Pier to Kimswerd wenne en doe gong er dêr hinne.
Mar hy wie dêr net bikend. Doe seach er dêr ien dy wie oan 't ploegjen op it lân. Hy gong troch de hikke en kom op 'e man ta.
"Kinne jo my ek sizze hwer't greate Pier wennet?" sei er. "Ik woe sa graech dy man us sjen en ik woe ek graech wite hoe sterk er is."
It wie greate Pier sels dy't dêr oan 't ploegjen wie. Pier spande it hynder út en hy tilde de ploech mei ien hân fan 'e groun en doe wiisde er dêr mei nei syn hûs.
"Sjoch," sei er, "hjir stiet er en dêr wennet er."

Onderwerp

SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.    SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.   

Beschrijving

Greate Pier wijst zijn huis aan door de ploeg op te tillen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 506, verhaal 15 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

5 oktober 1968
"Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.

Naam Overig in Tekst

Pier    Pier   

Greate Pier    Greate Pier   

Naam Locatie in Tekst

Kimswerd    Kimswerd   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21