Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ060501

Een sage (mondeling), zaterdag 05 oktober 1968

Hoofdtekst

Der wie in man dy moest ris in protte sinten ophelje. 't Wie skimerjoun doe't er werom kaem. Hy wie oan 't Godloas Tolhek ta by Feanwâlden, doe seach er in pear mannen oankommen. Dy fortroude er net. Hy tocht: dy kinne it wol ris op myn jild bigrepen ha.
Yn 'e berm lei in skouke ûnderstoboven. Dêr gong dy man gau ûnder lizzen.
Doe kommen dy beide mannen der oan. Sy gongen op it skouke sitten. De man ûnder 'e skou koe alles hearre hwat se seinen.
"Hy mat ús doch passeare," seinen se, "wy kinne wol in eintsje fierder. Untkomme kin er ús doch net."
Doe gongen se wer fuort.
Even letter kom de man mei 't jild ûnder 'e skou wei en makke gau dat er thús kom.

Onderwerp

VDK 0958L* - De man onder de omgekeerde boot    VDK 0958L* - De man onder de omgekeerde boot   

Beschrijving

Als een man een hoop geld heeft opgehaald ziet hij bij het Goddeloos Tolhek te Veenwouden een paar mannen aankomen, die hij niet vertrouwt. Hij gaat onder een schouw liggen en de mannen gaan er vervolgens opzitten. Ze begrijpen niet dat de man hen nog niet gepasseerd is en besluiten het verderop te proberen. Ze gaan weer weg en de man snelt naar huis.
Bron

Collectie Jaarsma, verslag 605, verhaal 1

Commentaar

5 oktober 1968
De man onder de omgekeerde boot

Naam Overig in Tekst

Godloas Tolhek    Godloas Tolhek   

Goddeloos Tolhek    Goddeloos Tolhek   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21