Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ121905

Een sage (mondeling), donderdag 30 augustus 1979

Hoofdtekst

Myn pake wenne oan 'e Ielke Boonstrawei, yn in spitkeet.
Op in kear sei er: "Hjir gebeurt hwat." Hy hearde hwat hiel fluch foarby ratteljen. "'t Giet hurd," sei er, "en 't hie twa gleone egen."
15 à 16 jier letter is de tram dêr kaem. Krekt yn 'e bocht hie pake 't sjoen. "'k Seach him dúdlik oankommen", sei er.

Onderwerp

SINSAG 0492 - Vorzeichen des Zuges    SINSAG 0492 - Vorzeichen des Zuges   

Beschrijving

Een man hoort een ratelend geluid en ziet twee gloeiende ogen. Het is een voorbode: later rijdt de tram op die plaats.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1219, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

30 augustus 1979
Vorzeichen des Zuges

Naam Locatie in Tekst

Ielke Boonstrawei    Ielke Boonstrawei   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21