Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ125205

Een mop (mondeling), 1960 - 1969

Hoofdtekst

Der lei in jonge man yn 't sikenhûs. Dy woarde forpleegd troch in suster, dy wie net sa botte jong mear.
Op in kear doe soe se der mei fakânsje op út. In oare suster soe har salang forfange.
Dat wie in hiel jong, knap susterke, in hiele tsjinstelling mei de oare. Doe't se kom, sei de âlde suster flústerjend tsjin har: "Ik mat jo hwat fortelle, dat matte jo witte, oars koenen jo der wol kjel fan wurde. Dizze jongeman is in tige aerdich en oannimlik persoan, mar der is hwat nuvers oan him. Op syn penis hat er de namme Adam tatoeeard. Dêr matte jo net kjel fan wurde."
De âld suster gong fuort en it jonge susterke die salang it wurk.
Doe't de fakânsje om wie kom de âlde suster werom.
"Wel", sei se, "hat it jo hwat foldien? In noflike, aerdige pasjint, hè?"
"O heden ja," sei it jonge susterke, "mar jo ha net hielendal de wierheit tsjin my sprutsen. Op syn penis stiet net Adam, mar Amsterdam!"

Beschrijving

Een redelijk oude verpleegster geeft de zorg voor een mannelijke patiënt over aan een jonge, bloedmooie collega. De oude verpleegster licht de mooie verpleegster in over de patiënt en vertelt dat de man 'Adam' op zijn penis getatoeëerd heeft staan. Als de oude verpleegster later terugkomt, vertelt de jonge verpleegster dat de man geen 'Adam' maar 'Amsterdam' op zijn penis heeft staan.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1252, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

vóór 1970

Naam Overig in Tekst

Adam    Adam   

Naam Locatie in Tekst

Amsterdam    Amsterdam   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21