Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA16

Een sprookje (mondeling), september 1971

87.jpg

Hoofdtekst

Der wie / kaem in hear yn in hûske en dêr wiene in jonge en in fanke thús: doe sei er: Hwer is jim heit? - Doe sei: dy is op 'e jacht. En hwat mear as er fangt, mei hwat minder as er thúskomt.
Doe sei de hear: Hwer is jim mem? - Och, sei er: dy is om skea en skande.
Doe sei de mynhear: Hwat is dat? - Ja, sei er, ús mem hat in stik brea liend. En bringt se nou mear werom, dat is skea en bringt se to min dat's skande.
Doe wie dêr in pot oer it fjûr en dat sear. Doe sei de hear: Hwat is dat jonge? Doe sei er: Dat is twist en tweedracht. Dat binne groat en beantsjes, dy siede tsjininoar, om gaust gear to wurden. Doe sei de mynhear: Dou bist in duvels rare jonge, ik moat dy mei ha. - Goed, mynhear.
Hy gong mei mynhear. Mar dêr wie't de dochter har jierdei en dêr hie er sjoen: dêr hiene se in hiel almachtige dikke ierdbei ûnder in blompot. Hwat hy to dwaen hie, hy der hinne en hy docht syn bihoefte der ûnder en hy friet dy ierdbei op. En sy kamen en sy founen dy protte dêr ûnder. Doe sei mynhear, mar dêr krij ik dy foar, jonge. Hy skreau in briefke en doe sei er: Nou moatst moarnmoarne dêr en dêr mar eefkes hinne. En hwat dy jonge to dwaen hat: dy it briefke eefkes iepen en dêr stie op: Geef deze vijf en twintig swypslaggen. En hy plakte it wer moai ticht en dêr kaem in hiele dikke fette joad oan. En dy binne dol op in kwartsje en doe sei er: Mynhear, wolle jo ek in kwartsje fortsjinje, dan moatte jo dêr en dêr eefkes hinne mei dy brief. Jawol, sei de joad. Hy joech him de brief, en dier krige de joad fiif en tweintich swypslaggen. Doe sei mynhear: Hoe is 't dy ôfgongen jonge? Och mynhear, sie se, it wie noait foar in kristlik minske út to stean. Hwant / dat ik ha 't mar in dikke joad op 't ear / each plakt. En de jonge moast fuort.
[Transcriptie Y. Poortinga, sept 1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert]

Onderwerp

AT 0921 - The king and the peasant's son    AT 0921 - The king and the peasant's son   

ATU 0921    ATU 0921   

Beschrijving

Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee naar huis neemt [luizen uit zijn hemd aan het vangen]. Dan vraagt de man waar hun moeder is. Antwoord: zij is vertrokken om schade of schande. Ze is geleend brood gaan terugbrengen; geeft ze te weinig, dan is het een schande, geeft ze teveel dan is het schade. Volgende vraag: wat kookt daar? Antwoord: twist en tweedracht, want de twee ingrediënten koken door elkaar heen. De man neemt de jongen mee naar huis. Bij de man in de tuin staan aardbeien. Over één grote staat een bloempot want die is bestemd voor de jarige dochter. De jongen eet de vrucht op en poept onder de bloempot. Als het ontdekt wordt, wil de man de jongen een lesje leren. Hij stuurt hem naar de stad met een brief. De jongen komt echter te weten dat er in de brief opdracht wordt gegeven om hem zweepslagen te geven. Hij laat de brief door een jood bezorgen. Als de jongen dit aan de heer vertelt, wordt hij weggestuurd.

Bron

Transcriptie Y. Poortinga, sept 1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

Commentaar

september 1971
Deze optekening is gepubliceerd in Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn / Ljouwert 1979, p.278.
Onder de knop Beeld een afbeelding van verzamelaar Ype Poortinga.
The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat

Naam Overig in Tekst

Jood    Jood   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21