Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE153b - Adam hurdrider

Een sage (boek), donderdag 28 november 1974

Hoofdtekst

Adam hurdrider
Adam koe fansels ôfgryslik ride. Op in jûn wie er te Boalsert. It wie moai ljochtmoannewaar, de wyn wie east, mar it waaide net hurd. Adam bûn him op en bûten de stêd hie er de gong der al gau knap yn, it gûnze der oer. Wommels, Wantille hie er al hân, doe seach er efkes oerside, hy fernaam, dat der ien efter him ried, fuort efter him. No, hy tocht, der moat mar in skepke op. As dy mient, dat er hurder kin as ik, dan sil 'k him wat sjen litte. Dat hy sette noch mear ta; no en dan seach er sawat heal om, mar dy oare bleau hyltyd flak efter him. En doe by Spyktille krige er syn nocht. Hy hâlde yn en bleau stean ûnder de tille. Hy sei: 'Dêr dan duvel—asto hurder kinst, ryd do dan foar!' Mar de hiele figuer wie fuort—it hie syn eigen skaad yn'e Ijochtmoanne west, dêr't er tsjin riden hie.

Onderwerp

AT 1321B - Fools Afraid of their own Shadow    AT 1321B - Fools Afraid of their own Shadow   

ATU 1321B - Fools Afraid of their own Shadow.    ATU 1321B - Fools Afraid of their own Shadow.   

Beschrijving

Als Adam op een avond gaat schaatsen, bemerkt hij dat er iemand met hoog tempo achter hem aan rijdt. Hij wil de achtervolger voor blijven en gaat daarom sneller rijden. De achtervolger blijft echter Adam's tempo aanhouden. Als Adam uiteindelijk stopt om hem te laten passeren, is hij verdwenen: het was zijn eigen schaduw.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 163

Commentaar

28 november 1974
Fools Afraid of their own Shadow

Naam Overig in Tekst

Adam    Adam   

Wantille    Wantille   

Spyktille    Spyktille   

Naam Locatie in Tekst

Boalsert [Bolsward]    Boalsert [Bolsward]   

Wommels    Wommels   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20