Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA002511

Een personal narrative (mondeling), maandag 15 november 1965

Hoofdtekst

Der waerd to Bakhuzen alear gâns sûpt. Yn 1914 wiene der in soad Belgen. As der ien fan harren stoar, dan stieken se op reis nei it tsjerkhôf noch al ris oan. As der dan ien boppe syn théwetter rekke, dan leine se him op 'e weromreis op 'e berje en elke herberg waerd wer oandien.
De Bakhústers sels spilen lykwols ek net swak by. Dêr wie in jeneverklub, dy't dêr by woe, moast in liter jenever oanienwei opdrinke. Optlêst gie it sa rûch, dat somliken achten it nedich om in ôfdieling fan it Krúsforboun op to rjochtsjen. Dy't net meidie gie nei de hel. De freze foar toarst wie lykwols greater as dy foar de hel.
Under it holkjessen fan de foarsitter fan it Krúsforboun waerd op in kear in fles jenever foun. Dy man, Rampion hjitte er, wie lid fan 'e rie. Op syn foarstel is letter ek de Bakhúster merke ôfskaft.
Yn 'e foarige ieu waerd troch de Poepen, dy't hjir kamen to meanen en to ûngetiidzjen, frijhwat sûpt.

Beschrijving

Over drankmisbuik, o.a. van Belgen die in 1914 in Bakhuizen wonen; om lid te mogen worden van jeneverclub moet iemand in één keer een fles jenever opdrinken; oprichting van katholieke vereniging voor drankbestrijding. Anekdote dat onder hoofdkussen van voorzitter fles jenever wordt gevonden.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 25, verhaal 11 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

[Andries Rampion 1873-1956]
[Kruisverbond is afdeling voor mannen van Sobriëtas, katholieke vereniging voor drankbestrijding en propageren van christelijke deugd van matigheid]

Naam Overig in Tekst

Belgen    Belgen   

Bakhústers    Bakhústers   

Bakhuisters    Bakhuisters   

Krúsforboun    Krúsforboun   

Kruisverbond    Kruisverbond   

Rampion    Rampion   

Poepen    Poepen   

Naam Locatie in Tekst

Bakhuzen    Bakhuzen   

Bakhuizen    Bakhuizen   

Plaats van Handelen

Bakhuizen    Bakhuizen