Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA002510

Een sage (mondeling), maandag 15 november 1965

Hoofdtekst

By Bakhuzen, yn 'e Maren, wenne eartiids in boer, dy't ek wûnderdokter wie. Hy wie dolearend en naem sneins de hoanne by de hinnen wei. Men neamde him Durk Prús, hy hjitte Bruinsma.
As immen de hân forkloft of oar sokssoarte mankemint hie, dan bisocht Durk sa'n ien troch striken en bidden to genêzen. Dat slagge as de pasjint deryn leaude en fortroude. Foar oare krupsjes as útslach en sa, dan brûkte er ek wol pisse en sleatswetter. Syn pakesizzer, Goaitske, hie in bochel. Hja wie by har libben forkoft, d.w.s. hja kaem nei har dea op 'e snijtafel, dan koene de studinten der fan leare.

Onderwerp

TM 3102 - Belezer geneest mens of dier    TM 3102 - Belezer geneest mens of dier   

Beschrijving

Wonderdokter geneest verstuikingen en kneuzingen door bestrijken en bidden; gebruikt voor andere kwalen ook urine en slootwater. Hij is zeer gelovig en haalt zondags de haan bij de hennen weg.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 25, verhaal 10 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Maren    Maren   

Dirk Prús    Dirk Prús   

Bruinsma    Bruinsma   

Durk    Durk   

Goaitske    Goaitske   

Dolerend    Dolerend   

Naam Locatie in Tekst

Bakhuzen    Bakhuzen   

Bakhuizen    Bakhuizen   

Plaats van Handelen

Bakhuizen    Bakhuizen