Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING008304

Een sage (mondeling), dinsdag 19 maart 1963

Hoofdtekst

Der wie hjir ris in jonkje siik. De dokter stjûrde de âlden mei it bern nei Ljouwert ta, nei in specialist. Dy sei, dat it bern hersenvliesontsteking hie. It wie t.b.c. It bern soe it net lang mear meitsje.
Doe gongen de minsken mei wetter fan de jonge nei it boerke fan 'e Geast, Monsma ta. Dy joech hwat guod mei. It stonk ôfgryslik en de mem woe it jonkje der earst neat fan jaen. Mar se dienen it dochs. En fan dat ogenblik ôf waerd it bern better en it libbet noch. It is in soune sterke man wurden.

Onderwerp

TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner    TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner   

Beschrijving

Artsen hebben ziek kind opgegeven, drankje van wonderdokter geneest het kind.

Bron

Collectie Keuning, verslag 83, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Monsma: Jan Monsma (Akkerwoude 1968-Oudkerk 1939) wonend Gaestemerfjild (onder Rinsumageest) op boerderij Steenendam, veehouder, genezer. Zie De Sneuper nr. 92, juni 2009

Naam Overig in Tekst

Monsma    Monsma   

Jan Monsma    Jan Monsma   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Geast    Geast   

Rinsumageest    Rinsumageest   

Plaats van Handelen

Rijperkerk    Rijperkerk