Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING008303

Een sage (mondeling), dinsdag 19 maart 1963

Hoofdtekst

J.T. fan 'e Wâl soe nei Ljouwert ta. Doe hy it eintsje roun hie, kaem der him in man mei in hynder en wein efterop. J. frege, ôf hy mei ride mocht. Mar de man sei, dat hy ûnderweis noait ien by him op 'e wein naem.
Jan sei: "Mar jo sille net in minút earder yn Ljouwert wêze as ik." De man lake hwat en sette it hynder oan. Mar doe hy in moai eintsje foar wie, bleau it hynder stean en wie net fjirder to krijen, foar J. harren ynhelle hie. En sa gong it troch, oant sy by de Bleek yn Ljouwert wienen.

Onderwerp

SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.    SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.   

Beschrijving

Tovenaar die niet mag meerijden zet paard en wagen vast.

Bron

Collectie Keuning, verslag 83, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

J.T.    J.T.   

Naam Locatie in Tekst

Wâl    Wâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden