Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING013901

Een sage (mondeling), donderdag 08 augustus 1963

Hoofdtekst

Myn bernejierren ha ik yn Finkum troch brocht. De wie in jonge fan in jier of toalve, dy wie bitsjoend. Dat wisten hja hjir oan. As hja dêr jouns op bêd gienen, waerd der altyd op it bêdsket kloppe. Gongen hja fan it bêd ôf, dan wie it oer. Dat waerd al gau bikend yn it doarp. Sneintojouns kamen der in protte minsken, om dat klopjen to hearren.
It bigoun de âldeljue to forfelen, dat hja gienen nei in duvelbanner yn 'e Wâlden. Dy gyng mei nei Feintsum. Hwat hy der oan dien hat wyt ik net, mar it klopjen wie oer en de jonge waerd better.

Beschrijving

Dat jongen betoverd is blijkt uit geklop op bedsteeschot. Door duivelbanner geneest jongen en houdt het kloppen op.

Bron

Collectie Keuning, verslag 139, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Wâlden    Wâlden   

Naam Locatie in Tekst

Finkum    Finkum   

Feintsum    Feintsum   

Plaats van Handelen

Finkum    Finkum