Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE248 - De keapman en de oanpakker

Een mop (boek), dinsdag 28 september 1971

Hoofdtekst

De keapman en de oanpakker
Sa wie der in rike keapman, dy hie nei Ljouwert west, en hy sette geandefoet wer op hûs yn, mei gâns jild by him. Dêr waard er oanfallen troch in rover en dy easke syn jild.
De keapman wie in dikke sterke keardel, hy koe wol ien tille, mar sûnder wapen doarst er him net fersette, want de rover stie mei in grut mes yn 'e hân foar him. Hy sei: "Myn jild kinst wol krije, mar slach my earst de foarste finger ôf, dan kin 'k thús bewize, dat my it jild ûntstellen is."
Se steane njonken in beam en de keapman leit de finger op 'e beam.
"Goed taslaan," seit er, "hy moat der yn ien kear ôf."
De rover hout ta, mar de man skuort wilens de finger der wei en it mes sit fêst yn 'e beam. Ear't de rover it wer los hat, pakt de keapman him en makket him dêr fan kant.
(Opgetekend: 28 september 1971)

Onderwerp

AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition    AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition   

ATU 1527A - The Robber Disarmed    ATU 1527A - The Robber Disarmed   

Beschrijving

Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn vinger op een boom en de rover slaat toe. Net op dat moment trekt de koopman de vinger weg en het wapen blijft in de boom vastzitten. Voordat de rover het in de gaten heeft grijpt de koopman hem vast en maakt hem van kant.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 258-259.

Commentaar

28 september 1971
Op de bandopname van Poortinga is te horen dat Anders Bijma het vervolg, dat hij vroeger placht te vertellen, is vergeten (AT 0056E*).
Robber Induced to Waste his Ammunition

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20