Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW281 - Wonderlijke teekenen.

Een sage (boek), 1634

Hoofdtekst

Wonderlijke teekenen.

Het gasthuis te Middelburg bewaarde een eigenaardige steen, in den vorm van een brood. Hierover vond ik het volgende opgeteekend:
In 't jaar 1316 openbaarde zich een groote komeet, "daer eenen grooten ende lastighen dieren tijdt nae volchde, ende groote pestilentie, bijzonder in Hollandt ende Zeelandt. Soo datter veel menschen van hongher storven.
Men vont, als sommighe schrijven, die menschen op de weghen doodt leggen van hongher, ende sommighe kinderen aan haers moeders borsten, die doodt waren.
Desen hongher ende dieren tijdt duerde twee jaren lanck.
In desen tijdt veranderde binnen Leyden een stuck ghersten broodts in eenen harden steen, dewelcke die ghedaente heeft van den broode, die men noch voor ooghen sien mach in Sinte Peeters Kercke aldaer", en dat later naar Middelburg is gebracht.

Beschrijving

In 't jaar 1316 brak twee jaar lang een periode aan van pest, honger en dood. In dezelfde tijd veranderde in Leiden een gerstebrood in een steen, de openbaring van een grote komeet genoemd. Deze mocht niet door ogen aanschouwd worden. Daarna is de steen van de Sinte Peeters Kercke naar Middelburg gebracht.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 271

Commentaar

1634
Reigersbergh, Cronyck

Naam Overig in Tekst

Sinte Peeters Kercke    Sinte Peeters Kercke   

Hollandt    Hollandt   

Zeelandt    Zeelandt   

St. Petrus    St. Petrus   

Naam Locatie in Tekst

Leyden    Leyden   

Middelburg    Middelburg   

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

Leiden    Leiden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20