Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2344

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Een jonge dominé wist met eene bestudeerde pekelpredicatie 10 à 12 dorpen te paeyen. De boeren wierden het gewaer en gingen den anderen sondach uyt Waddingsveen na Boskoop met haer 5 à 6. De schelvis quam soo ras niet op stoel of hij kreeg se in de neus en begon daerop met stijve kaecken te seggen: 'Siet broeders ende susters, desen selven text hebbe ick verleden sondach tot Waddingsveen gepreeckt, maer daer de bije sijn honig uyt suygt, daer haelt de spin haer venijn uyt. Mij is nagegeven dat ik een valsche leer op stoel bragt en diergelijcke praetjes, maer nu sal ick u lieden, beminde Christenen, over denselven text deselve uytlegging van woord tot woord doen, soo wijt mijn memorie draegt en versoecke dan u lieden oordeel daerover.'

Beschrijving

Een jonge dominee had een preek ingestudeerd die hij in een aantal verschillende dorpen gebruikte. De boeren kregen dit in de gaten en volgden de dominee naar Boskoop. Daar zag hij ze in het publiek zitten en zei meteen dat hij vorige zondag in Waddinxveen een preek had gehouden waarover hij beschuldigd werd een valse leer te preken, en dat hij daarom dezelfde preek nog een keer zou houden zodat de mensen in Boskoop zelf hun oordeel konden vellen.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Christenen    Christenen   

Naam Locatie in Tekst

Waddinxveen    Waddinxveen   

Waddingsveen    Waddingsveen   

Boskoop    Boskoop   

Plaats van Handelen

Boskoop (Zuid-Holland)    Boskoop (Zuid-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20