Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ001303

Een sprookje (mondeling), maandag 31 januari 1966

Hoofdtekst

Der wie in bern stoarn mei in sulveren earmke.
Ien helle dat sulveren earmke letter út it graef wei.
Doe kom dat bern letter werom to spoekjen. It skriemde altyd en dan rôp it mei in kleijend lûd: Myn earmke! Myn earmke!
Doe sei dyselde, dy't it earmke stellen hie: Mar hwer is dat earmke?
Doe krige dat bern dyselde beet en hy sei mei in aeklige stim: Dat hastû!
Doe krige er syn earmke wer.
(As ien dit forhael fortelt, mat er ien ûnforwacht beetkrije en lûd sizze: Dat hastû, sadat dy oare kjel wurdt.)

Onderwerp

AT 0366 - The man from the gallows    AT 0366 - The man from the gallows   

ATU 0366    ATU 0366   

Beschrijving

Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind pakt de dief vast en zegt dat hij het heeft als de dief vraagt waar het armpje is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 13, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

31 januari 1966
The Man from the Gallows

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21