Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ023005

Een sage (mondeling), maandag 10 juli 1967

Hoofdtekst

Gekke Jelke wenne yn 't Donkerbroekemerfjild.
Ik wie achttsjin jier âld en wy gongen us mei in pear fan ús maten dêr hinne. Hwant der waerd biweard, it doogde dêr net, en dêr woenen wy mear fan witte.
Wy gongen der foar de gleskes stean. Ut in readkoperen kofjetsjetteltsje geat Jelke kofje yn twa reaukes dy't op 'e tafel stienen. By 't ynjitten fan 't iene kopke sei er: "Dat is harres." 't Wienen read-Saksyske reaukes. De jouns strúnden wy dêr noch us om 'e glêzen.
Doe sette er in kûm mei skiepmolke op 'e tafel. Hy sei: "Dêr mast sitten gean."
Doe kaem der in frou yn mei bûnte rútsjese skelk foar. In wite opmakke mûtse hie se op. Hoe't se der ynkaem is my noch altyd in riedsel.
Men koe net sjen dat se fuotten hie. Se sweefde. Wy waerden sa bang dat wy binne allegearre tagelyk útnaeid en binne in ein fierder fan kleare wargens yn in heidepaedtsje delsakke.


Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Een paar jongens keken bij gekke Jelke naar binnen, ze hadden gehoord dat het er niet pluis was. Ze zagen de man een kop koffie inschenken voor en praten tegen iemand anders. Maar er was verder niemand. Later die dag gluurden de jongens weer naar binnen. Toen schonk de man een kom schapenmelk in voor een ander. Opeens zagen ze vanuit het niets een vrouw tevoorschijn komen. Ze had geen voeten, maar zweefde door de lucht.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 230, verhaal 5

Commentaar

10 juli 1967
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Overig in Tekst

Gekke Jelke    Gekke Jelke   

Naam Locatie in Tekst

Donkerbroekemerfjild    Donkerbroekemerfjild   

Donkerbroekemerveld    Donkerbroekemerveld   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21