Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ035312

Een sage (mondeling), vrijdag 29 maart 1968

Hoofdtekst

Alde Jan Bearns van der Veen wenne yn 'e Mieden by de Bûtenpostumer feart. Hy hie in bern, dat wie net goed. Doe gong er nei greate Wopke ta. Dy wenne yn Kûkherne. Wopke joech him in drank. Hy sei: "Tink der om, dû mast aenst om in peal hinne. Dan komt der in kot by dy en dy wol by dy opspringe. Dû mast om 't fleske tinke."
Sûnder dat Jan der erch yn hie kom er by de peal. Dêr wie de kat en dy sprong by him op. De flesse stikken en de drank wei.
Doe gong Jan wèr nei Wopke ta.
Wopke sei: "Bist dêr al wer?"
"Ja," sei Jan, "de kat sprong tsjin my oan."
"Dû mast nou better oppasse", sei Wopke, en hy joech him wèr in drank. "Astû thús komste, komt der dalik in âld-wiif by de doar. Dy hat jimme bern bitsjoend. It kom krekt sa út.
Doe't Jan krekt thús wie, kom der in âld-minske by de doar, dy't frege hoe't it mei it bern wie.
Mar sy lieten har der net yn.
Alle iepeningen yn 'e hûs woarden tichtdien. De skoarstien en de kaeisgatten, ja alles.
Doe toarnden se de kessens iepen. Dêr sieten krânsen yn, dy forbrânden se yn 't fjûr. Wylst se dat dienen sprong deselde kat, dy't it drankje stikken makke hie, foar de glêzen om.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

De vader van een betoverd kind raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke geeft de vader een drankje mee, maar waarschuwt de man voor een kat die hem het medicijn afhandig wil maken om genezing te verhinderen. Wopkes voorspelling komt uit: een kat maakt het flesje kapot. Als de vader teruggaat naar Wopke voor een nieuw drankje, stelt Wopke dat een oud wijf aan de deur zal komen vragen hoe het zieke kind het maakt. Het oude wijf is de heks, aldus Wopke. De vader sluit alle openingen van het huis af om de heks te beletten het huis te betreden. In de kussens van het kind worden heksenkransen ontdekt. Als ze de kransen in het vuur verbranden, springt de heksenkat tegen het raam.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 353, verhaal 12 (archief MI)

Commentaar

29 maart 1968
Heks maakt kind (mens) ziek

Naam Overig in Tekst

Jan Bearns van der Veen    Jan Bearns van der Veen   

Bûtenpostumer    Bûtenpostumer   

Wopke    Wopke   

Jan    Jan   

Naam Locatie in Tekst

Mieden    Mieden   

Kûkherne    Kûkherne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21