Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ080101

Een mop (mondeling), dinsdag 11 november 1969

Hoofdtekst

Der wienen twa man, dy seagen by ljochtmoanne in tsiis yn it wetter. Sy tochten: Donders, dy matte wy sjen to krijen. Sy bigounen to fiskjen en sy fisken sahwat de hiele nacht troch nei dy tsiis. Mar sy koenen him net to pakken krije.
Doe skoude der in wolk foar de moanne. Doe wie de tsiis ynienen samar fuort. Sy hienen nei de moanne fiske.


Onderwerp

AT 1336 - Diving for Cheese    AT 1336 - Diving for Cheese   

ATU 1336    ATU 1336   

Beschrijving

Twee mannen zagen in het maanlicht eens een kaas in het water. Ze probeerden het eruit te krijgen, maar dat lukte niet. Toen er een wolk voor de maan schoof, was de kaas opeens verdwenen. Het was de weerspiegeling van de maan die ze voor een kaas aan gezien hadden.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 801, verhaal 1

Commentaar

11 november 1969
Diving for Cheese

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21