Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ117513

Een sprookje (mondeling), maandag 04 juni 1979

Hoofdtekst

Der wienen in smit en in skoalmaster en in moundersfeint.
De smit hie in wiif en in dochter. De moundersfeint hie it op 'e dochter bigrepen, mar hy koe har net krije. As er 1000 goune hie, sei de smit, dan mocht er har as frou ha.
De smid syn wiif wie great mei de skoalmaster.
Dat wist de smit net fansels, mar de moundersfeint waerd it gewaer.
Op in kear wie de smit der op út. De frou en de master hienen in ôfspraek makke, omdat se nou in moaije gelegenheit hienen en doe gong dat dêr wakker op in frijen tusken de beiden by de smid yn 'e hûs. De moundersfeint, dy't dêr tafallich kaem, dy seach dat. Doe't er in bytsje leven makke, tocht de frou dat de smit der oankaem. Hja sei tsjin 'e skoalmaster: "Toe, gau yn 'e kiste." Dy kiste stie dêr oer de flier en dêr kroop de skoalmaster yn.
Mar de moundersfeint hie it sjoen. Hy wachte oan't de smit thúskaem en doe gong er ek yn 'e hûs.
Hy sei tsjin 'e smit: "Wolle jo dy kiste ek forkeapje?"
"Né, hear," sei de frou gau, "dy kiste is net to keap."
Mar de smit sei: "Nim mar mei dat ding. Dy kiste brûke wy net." De frou stribbele tsjin, mar de moundersfeint krige syn sin. De kiste waerd op 'e karre laden en sa soe de feint him nei de moune bringe. Se moesten oer in brêge. Dêr roun in streamke ûnder troch, dat gyng by de moune lâns. Doe sei de feint lûdop: "Ik goai hjir de kiste yn 't wetter, dan komt er fansels by de moune."
Mar doe rôp master út 'e kiste wei: "Lit my der út! Lit my der út!"
"Op ien bitingst", sei de feint. "Dan mat ik tûzen goune ha en ik hâld fierder myn mûle."
Dat gyng oan en sa koe dus ek de moundersfeint mei de smit syn dochter trouwe.


Onderwerp

AT 1358B - Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour    AT 1358B - Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour   

ATU 1358B    ATU 1358B   

Beschrijving

Een molenaarsknecht wil graag met de dochter van de smid trouwen, maar de smid wil geen toestemming geven omdat hij de knecht te arm vindt. Als de knecht duizend gulden zal hebben, zal hij de dochter mogen trouwen, aldus de smid. De molenaarsknecht krijgt in de gaten dat de vrouw van de smid een affaire heeft met de schoolmeester en besluit het stel te chanteren. Als de smid eens van huis is, maakt de vrouw direct van de gelegenheid gebruik de schoolmeester uit te nodigen. Als de molenaarsknecht het vrijende stel ziet, maakt hij expres lawaai. De vrouw denkt dat haar man thuiskomt en maant de schoolmeester zich snel in de kist te verstoppen. Als de smid later thuiskomt, vraagt de molenaarsknecht gelijk of hij de kist mag kopen. De vrouw stribbelt heftig tegen, maar de smid stemt toe. De kist wordt op een kar geladen en de knecht gaat op weg naar de molen. Onderweg zegt de knecht hardop dat hij de kist wel in het water kan gooien, omdat het water toch naar de molen toe stroomt. De schoolmeester begint hierop vanuit de kist te brullen dat hij er uit wil. De molenaarsknecht wil de schoolmeester alleen vrijlaten als hij zwijggeld krijgt. Voor duizend gulden is de knecht bereid zijn mond te houden. De schoolmeester stemt toe en de knecht trouwt de dochter.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1175, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

4 juni 1979
Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21