Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108502

Een sage (mondeling), zaterdag 16 maart 1974

Hoofdtekst

Doe't ik in lyts jonkje wie, is it folgjende ris gebeurd. Us mem hie in omkesizzer, dat wie Gaetse. Op in nacht koe mem net sliepe. Se wie sa raer hyltyd. Doe hearde se ien by de doar. En doe hearde se it lûd fan Gaetse, har omkesizzer. Hja hearde dat er sei dat har broer Hâns dea wie.
Hja sei it de oare moarns: Myn omkesizzer hat fannacht by de doar west. Sa en sa.
Mar hy hie der net west.
Mar trije dagen letter wie Gaetse der wol. Hy kloppe op 'e doar en sei dat mem har broer Hâns overleden wie.

Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Vrouw heeft 's nachts raar gevoel en hoort haar neef bij deur, terwijl hij er niet is, zeggen dat haar broer dood is. Een paar dagen later klopt de neef aan en zegt dat haar broer is overleden.

Bron

Collectie Jaarsma, verlag 1085, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

16 maart 1974
Andere Todesvorzeichen

Naam Overig in Tekst

Gaetse    Gaetse   

Hâns Hans    Hâns Hans   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21