Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA005006

Een sage (mondeling), vrijdag 01 juli 1966

Hoofdtekst

Hendrik Volmer en syn maet wennen to Rûgehuzen en hiene harren wurk yn 'e tsiismakkerij fan it fabryk to Sleat. Moarns fytsten se derhinne, en op in moarn, doe 't it nochal hwat waeide, waerd der ûnderweis net folle sein. Doe 't de earste bak tsiis klear wie, waerd der thédronken. Hendrik sei tsjin Anne: "Hast wol heart hoe 't jim houn fan 'e moarn gûlde? Der komt grif ien to forstjerren.
"Bist net wiis, leaust oan sok âldwivepraet", sei Anne.
De jouns doe 't de beide mannen to Rûgehuzen kamen, wie it earste hwat hja hearden, dat Anne syn skoanmem forstoarn wie.

Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Man gelooft niet dat huilen van hond een sterfgeval betekent, maar bij thuiskomst blijkt dat schoonmoeder is overleden.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 50, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Hendrik Volmer    Hendrik Volmer   

Hendrik    Hendrik   

Anne    Anne   

Naam Locatie in Tekst

Rûgehuzen    Rûgehuzen   

Ruigahuizen    Ruigahuizen   

Sleat    Sleat   

Sloten    Sloten   

Plaats van Handelen

Ruigahuizen    Ruigahuizen