Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING008302

Een sage (mondeling), dinsdag 19 maart 1963

Hoofdtekst

Wy wienen ris foar skoaltiid oan it skoskesetten. Doe wy by skoalle kamen, siet de doar op it slot. Wy wienen fiif minuten to let.
Nou, dat spytte ús neat. Wy gongen wer nei de flakte en efkes letter nei de feart. Soe dy noch hâlde? Ien fan ús prebearre it. De hinnereis gong it goed, mar doe 't hy werom soe nei ús kant, sakke hy der troch en fordronk.
Doe 't Jan Boukes it hearde, sei hy, dat hy foarút wol sjoen hie, dat dit barre soe.

Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Man zegt van tevoren te hebben gezien dat een jongen verdrinkt.

Bron

Collectie Keuning, verslag 83, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Jan Boukes    Jan Boukes   

Plaats van Handelen

Rijperkerk    Rijperkerk