Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE208 - Hoe't de foks syn flieën kwytrekke

Een sprookje (boek), dinsdag 06 februari 1973

Hoofdtekst

Hoe't de foks syn flieën kwytrekke
It gong de foks lyk as de measte grutte beesten, dy hawwe wol lêst fan ûnrant, dat is flieën en sok spul. En de foks hie dêr gâns mei te stellen. Hy tocht, dêr wol 'k in kear ôf wêze, want hy soe in knipperke nimme en dat slagge net, de flieën lieten him net gewurde.
Hy tocht, ik sil in hynstemiddel tapasse. Hy naam in skjefke strie en dêr reizge er mei nei de poel. Earst gong er mei de efterein yn 't wetter, want de sturt siet noch al gâns yn, en sa geandewei liet er him der fierder yn sakje. En fansels, de flieën hienen it net op it wetter, dat dy skikten nei boppen. Op it lêst, de kop der yn. Ja, de flieën tochten, yn dy skeaf krûpe, dat is ús iennichste rêdmiddel. Doe de foks de kop ûnder wetter en it bosk strie mei de flieën dreau fuort.

Onderwerp

AT 0063 - The Fox Rids himself of Fleas    AT 0063 - The Fox Rids himself of Fleas   

ATU 0063    ATU 0063   

Beschrijving

Toen de vos last had van vlooien, nam een hij een bundel stro mee naar het water. Langzaam ging hij zelf steeds verder het water in totdat de vlooien toevlucht namen op het droge stukje stro. Toen de vos helemaal onder water was, was hij zijn vlooien kwijt.

Bron

Ype Poortinga. De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.224

Commentaar

6 feb. 1973
The Fox Rids Himself of Fleas

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20