Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE274 - De heinproef yn oarlochstiid

Een sage (boek), donderdag 10 augustus 1978

Hoofdtekst

De heinproef yn oarlochstiid
It is foarfallen yn 'e mobilisaasje fan njoggentjinhûndert fjirtjin achttjin. It wie by de hjerst en ûnlijich, rûzich waar. In boerespul stie gâns efterôf en dêr sieten de lju meiïnoar yn 'e hûs te thee- of kofjedrinken of it ien of 't oar. Der waard op 'e doar kloppe en de boerinne gong der hinne. Doe stie dêr in frommis foar de doar. 'Ik bin ferdwaald', sei se. Se moast hjir of dêr hinne en wie it paad finaal bjuster. Se ferûngelokke ek hast, sa wiet en smoarch wie de reed.
'Ja, no, kom der dan mar efkes yn', sei de boerinne. Dat de frou kaam yn it fermidden te sitten en se praten hjir en dêr oer. Nei in skoftsje joech de faam de feint in wink en tegearre gongen se der efkes út. 'It liket my frjemd ta, dat dit in frommis is', sei de faam, 'as ik it lûd sa hear, en dan de hiele manier fan dwaan— nee, ik stean dit spul net—it liket krekt in keardel'.
'No, hoe moatte wy hjir mei oan?'
Njonkenlytsen kaam de boerinne ek út 'e keamer en doe seinen de feint en de faam tsjin har: 'No, sa en sa—wy fertrouwe it saakje net'.
'Ik wit der leau 'k wol wat op', sei de boerinne. Efkes letter kaam se mei in earmfol apels yn 'e keamer. 'Allegearre sin oan in apel?''Jawol'. Doe smiet se elk in apel ta. De boer heinde him, mei de knibbels neiinoar ta, mar de faam sloech se faninoar en die sa de rokken wiid iepen. Mar dat frommis dy knypte de knibbels ek neiinoar ta, krekt as de boer. Se ha him meiinoar pakt en him opbrocht. En doe die bliken, it wie in spion.

Onderwerp

VDK 0958G* - De appelvangproef    VDK 0958G* - De appelvangproef   

ATU 0958F* - Test of Sex: Catching an Apple.    ATU 0958F* - Test of Sex: Catching an Apple.   

sinVDK 0958G* - Die Fangprobe    sinVDK 0958G* - Die Fangprobe   

Beschrijving

Een vrouw klopt aan bij een boerderij in oorlogstijd en zegt dat ze verdwaald is. Ze mag binnenkomen, maar men vertrouwt het niet helemaal en denkt dat het een man is. De boerin heeft een oplossing: Ze gooit een appel naar de boer die zijn benen bij elkaar doet om het te vangen. Dan gooit ze een appel naar een meisje en die doet haar benen uit elkaar om de appel in haar rok op te vangen. Als de boerin een appel naar de vreemde gooit, doet hij net als de boer zijn benen bij elkaar. Hij is opgepakt en bleek een spion te zijn.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.286

Commentaar

10 augustus 1978
De Appelvangproef

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20