Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ006904

Een sprookje (mondeling), dinsdag 19 juli 1966

Hoofdtekst

Der wie in boeredochter, dy hie o sa'n min gesicht. Sy wie steksjoch. Dat wie wol algemien bikend. Mar der wie in feintsje, dy tochte, it soe wol hwat tafalle. Dat hy rekke der op in snein to-joun hinne.
De dochter hie mei de mem ôfpraet, dat dy soe in dûbeltsje op dat en dat plak op 'e flier lizze en dan soe hjà it opkrije.
Dat gebeurde. Under it petear wei sei de dochter: "Hea mem, dêr leit in dûbeltsje oer de flier, hwat is mem rûch mei de sinten." En sy krige it fan 'e flier op.
It feintsje tochte: "Nou matte de minsken noait wer ienkear sizze, dat dat fanke steksjoch is."
In skoftsje letter gongen se der togearre even út to kuijerjen. Doe't se werom kommen, stie der fan alles op 'e tafel. In stik boffert, in klute bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei: "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel.
Doe't de feint dat seach, wist er genôch.

Onderwerp

AT 1456 - The Blind Fiancée    AT 1456 - The Blind Fiancée   

ATU 1456    ATU 1456   

Beschrijving

Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet dat en denkt dat het meisje helemaal niet bijziend is.
Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt die weg en veegt daarmee de hele ham van tafel. Nu weet de man genoeg.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 69, verhaal 4

Commentaar

19 juli 1966
The blind fiancée

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21