Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ078603

Een sage (mondeling), zondag 12 oktober 1969

Hoofdtekst

Oer 't fytsen rekke Jan ek noait útpraet. Hy fytste leafst yn 'e wyn op, sei er. "De minsken dogge krekt forkeard", placht er to sizzen; matte se yn 'e wyn op, dan geane se plat op 't stjûr lizzen, mar dan moesten se krekt achteroer sitten gean. Dan kinne jo ommers de trapers in opmiter jaen.

Beschrijving

Jan Hepkes fietst het liefst tegen de wind in en iedereen fietst dan verkeerd. In plaats van plat op het stuur te gaan liggen, moet je achterover gaan zitten,want dan kan je de trapper een opmieter geven.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 786, verhaal 3

Commentaar

12 oktober 1969

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21