Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ084802

Een sage (mondeling), dinsdag 13 juli 1971

Hoofdtekst

Yn 'e Pein stie in boerespul yn de Bosk. Op in joun sieten se allegear by de tafel. Doe hearden se ynienen lawaei. Der woarde mei amers wetter smiten en mei luiwagens en biezems. En dat hie sa'n leven jown, dat sy wienen der allegear binaud fan woarn. "Hwat mei dêr wêze," sei de boerinne, "dêr doar ik noait hinne. Hwa fan jimme doart nei de doar ta."
Doe wie de âldste soan op it lêst mar nei de doar ta gong, mar der wie alhiel neat to rêdden. 't Wie deastil. Sy bigrypten der neat fan. Mar twa dagen letter rekke lytse Ruerd de Graaf dêr oan 't hûshimmeljen. Doe hearden se presys deselde lûden en doe krigen se yn 'e gaten dat it foartsjirmerij west hie.Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een boerenfamilie hoorde op een avond eens gerommel met emmers water en bezems. Maar toen de oudste zoon buiten ging kijken, was er niets te zien. Een paar dagen later is er iemand gekomen die echt aan het schoonmaken sloeg, en hoorden ze weer precies dezelfde geluiden.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 848, verhaal 2

Commentaar

13 juli 1971
Vorbedeutung anderer Ereignisse.

Naam Overig in Tekst

Bosk    Bosk   

Ruerd de Graaf    Ruerd de Graaf   

Naam Locatie in Tekst

Pein    Pein   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21