Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ006112

Een sage (mondeling), vrijdag 01 juli 1966

Hoofdtekst

Der wie in man, dy gong jouns faek nei lju ta to praten. Hy hie altyd in stok yn 'e hân. Meastal gong er let wer nei hûs ta. Doe fregen se him us in kear: "Binne jo net bang, altyd sa let op in paed en dan allinne?" Mar hy drige mei de fûst. "Dy't my tonei komt, dy sil 'k sa en sa", swetste er. En it iene flokwurd folge it oare.
Mar doe't er in stik lân del wie, stie der ynienen in greate keardel foar him. De man mei de stok sei: "Goeije navend", oant trije kear ta. Mar doe't er gjin antwurd krige ûnderhelle er de stok en bigong op to spatten: "Ik sil dy in wân jaen, godfordomme."
Mar doe woardde er sa bot smiten troch dy oare, dat hy is nei hûs ta krûpt.
Dêrnei gong er sa faek net wer fuort. En hy soarge der ek foar dat er earder thús wie.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem te slaan wordt hij zelf zo hardhandig op de grond gegooid dat hij naar huis moet kruipen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 61, verhaal 12 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

1 juli 1966
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21