Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009904

Een sage (mondeling), woensdag 21 september 1966

Hoofdtekst

Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in snein-to-joun soed er nei har ta. Hy moest oer in planke hinne. Mar de minsken warskôgen him.
"Dêr matte jo noait oerhinne, hwant dan fordrinke jo," seinen se. Forskate lju binne dier al forsûpt. De kweade sit dêr en dy past op as der guon oer komme."
Mar pake wie net bang en dy woe nei Geeske ta. Hy hie in kneppel meinoem. Doe 't er oan 'e planke ta wie, seach er in wite geest oan 'e oare kant. Pake steurde him der net oan en gong op 'e planke. Doe kom dy wite geest in eintsje op him ta. Pake die in stap werom omt er dy wite geest passeare litte woe. Mar dy bleau op 'e planke stean. Doe die pake ynienen in greate stap en doe wykte dy wite geest achterút. Doe 't pake de planke oer wie, ûnderhelle hy de stok en sloech ta. Mar doe jammere de geest:
"Harm, 'k bin 't! Harm, ik bin 't!"
"Ja," sei pake, "ik bidoel dy èk. Mar ik sil dy ôfleare de minsken hjir bang to meitsjen."
Doe makkede geest gau dat er fuortkaem.

Onderwerp

VDK 1676F* - Spookspelen: Het spook op de vonder    VDK 1676F* - Spookspelen: Het spook op de vonder   

ATU 1676    ATU 1676   

Beschrijving

De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat achteruit om de geest te laten passeren. Die blijft staan, de man stapt naar voren, de geest gaat achteruit, de man gaat over de plank en slaat de geest met de knuppel. Als de geest kermt wie hij is zegt de man dat hij hem ook bedoelt en dat hij moet ophouden de mensen bang te maken. De geest gaat er van door.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 september 1966
Spookspelen: het spook op de vonder

Naam Overig in Tekst

Geeske    Geeske   

Harm    Harm   

Naam Locatie in Tekst

Oerterp    Oerterp   

Ureterp    Ureterp   

Plaats van Handelen

Ureterp    Ureterp   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21