Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ038501

Een sage (mondeling), zondag 02 juni 1968

Hoofdtekst

Der is my us forteld, der wenne ergens in jonge dy weide de skiep. In herdersjonge. De namme fan it plats is my ûntsketten, mar dat komt my wol us wer yn 't sin. Dy herdersjonge makke us in tjerske yn 't lyts, dy wie seldsume moai. Hy wie der sa wiis mei, dat hy liet him oan net ien sjen. Mar doe kom der in man by him dy ûntfytmanne him dat prachtige ding en dy sei tsjin 'e minsken dat hij dy tsjerke makke hie. De jonge hâldde fol dat it sa net wie, dat hy de makker wie. Mar de minsken fan dat plak leauden him net. Sy gongen boppe oer syn wurden hinne. De man waerd leaud. Doe sei de jonge: "Dêr sille jim foar straft wurde."
Sa is it ek kom. De iene ramp nei de oare kom oer dat plak. It plak bistiet noch wol, mar hyltyd is der hwat.

Beschrijving

Een jonge schapenhoeder bouwt een klein kerkje, wat erg mooi is. Hij is er zo blij mee dat hij het aan niemand laat zien. Op een keer komt er een man die hem het kerkje afhandig maakt en tegen de mensen zegt dat hijzelf het kerkje heeft gemaakt. Hoewel de jongen volhoudt dat dat niet waar is, geloven de mensen de man. De jongen zegt dan: "Daar zullen jullie voor gestraft worden." Sindsdien gebeurt er de ene na de andere ramp op die plek.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 385, verhaal 1 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 juni 1968

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21