Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ119209

Een sage (mondeling), zondag 08 juli 1979

Hoofdtekst

Der wie in boerefeint dy slepte yn 't búthûs achter de kij yn in bêdsté. Dy feint hie yn 'e nacht al in pear kear sjoen dat se ûnder yn 't bûthús ien biklaeiden, dy't stoarn wie. Hy koe net sjen hwa't it lyk wie en dat woe er doch graech wite.
Doe wie it wer in kear it gefal dat se mei 't lyk oan 't biklaeijen wienen. Doe gong dy boerefeint dêr mei de skjirre hinne en knipte in toppe hier fan 'e deade út.
De oare moarns sei de frou tsjin him: "Hwa hat dy sa'n toppe út it hier knipt?" Doe waerd er ôfgryslike kjel. En ek binaud. Hy sei: "Ik wol hjir wei, ik bliuw hjir net."
Dat hy gong fuort.
Mar nei forrin fan tiid woe er ris wer op syn foarich plak sjen. Hy socht de jouns de boer wer op en soe dêr dy nachts mar bliuwe. Dyselde nachts is er dêr stoarn.

Onderwerp

SINSAG 0484 - Die Haarlocke.    SINSAG 0484 - Die Haarlocke.   

Beschrijving

Een boerenknecht ziet 's nachts een lijk bekleed worden: een voorgezicht. Omdat hij graag wil weten wie de dode is, knipt hij een stukje haar van het lijk af. Als de boerin de volgende ochtend aan de knecht vraagt waarom hij zo'n rare hap uit zijn haar heeft, wordt de knecht doodsbang en vertrekt hij terstond van de boerderij. Als hij later nog eens terugkeert naar de boerderij, sterft hij diezelfde nacht.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1192, verhaal 9 (archief MI)

Commentaar

8 juli 1979
Die Haarlocke.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21