Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ122202

Een mop (mondeling), donderdag 16 augustus 1979

Hoofdtekst

Der wenne in feint by de boer, dy mocht gjin beantsjes. As dy op tafel kamen, dan hâldde er de leppel omkeard en sa iet er dan. Dêr kaem him dan fansels neat yn 'e mûle.
Letter troude dy feint en hy kaem yn 'e lytse bern to sitten. It waerd in hiel krappe tiid en der kaem in dei, doe hienen se neat to iten. Doe gong er nei syn âld boer ta. Hy sei: "boer, ha jo ek hwat iten foar ús?"
"Kom mar mei", sei de boer.
Doe naem er de feint mei nei de souder ta. Dêr lei in hoop beantsjes. De arbeider wreau him al yn 'e hannen.
Doe krige de boer in skeppe om dêrmei beantsjes yn in sek to skeppen. Mar hy hâldde de skeppe omkeard, sadat der gjin beantsjes op lizzen bleauwen en der neat yn 'e sek bilânne. Doe seach er syn âld feint oan. Dy hie de triennen yn 'e egen.
Doe kearde de boer de skeppe om en de feint krige in soad beantsjes mei en ek noch in grouwe hompe spek.

Onderwerp

AT 1572F* - Turning the Shovel Backwards    AT 1572F* - Turning the Shovel Backwards   

ATU 1572F*    ATU 1572F*   

Beschrijving

Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin - in een tijd van grote schaarste een beroep doet op de boer, wil de boer hem wel een zak boontjes geven. De boer begint daarop met omgekeerde lepel boontjes op te scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij de knecht alsnog een zak boontjes én een groot stuk spek mee.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1222, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

16 augustus 1979
Turning the Shovel Backwards

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21