Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW212 - Vrouwenpolder.

Een legende (boek), 1624 - 1633

Hoofdtekst

Vrouwenpolder.

Heer Wolfaert van Borsselen wilde een kerk bouwen in zijn nieuwen polder. Zoodra de steenen en het hout voor den bouw waren aangekocht en men de plaats nader zou bepalen "so ist ghebeurt dat veel Godtvruchtighe ghelovelycke lieden 's avonts ende 's nachts" een menigte groote lichten hebben gezien. Dit werd als een goddelijke aanwijzing beschouwd, en op die plek is de kerk gesticht.

Kort na den bouw heeft een vroom man, ziende hoe de kerk nog zonder beelden was, een schilderij gebracht naar een schilder binnen Middelburg en gevraagd om er een afbeeldsel van Maria in te schilderen.
Nog was de schilder niet met zijn arbeid begonnen of er kwam een jong gezel om werk vragen, waarop de meester hem zei, dat hij voor hem geen arheid had, tenzij het penseelen van een Mariabeeldeken in een tafreelken.
"Ende die jonghelinck is boven op den solder gegaen, en heeft dit beeldeken van Maria volmaeckt, 't welck men noch op den dach van huyden in de Poldersche kercke sien mag."
"Als tijdt was om te eten, heeft die meester den jonghelinck af doen roepen, maer hoe men riep, en hoe men socht, men en vant dien jonghelinck niet, noch men en hoorder noyt af waer hij vervaren was."
Maar men begreep dat zoo'n schoon beeld niet door menschenhanden kon zijn gemaakt, en "met groter eeren ende reverentiën" is het in de kerk gebracht en weldra geschiedden daar vele mirakelen.
In 1416 ziet men keizer Sigismund en hertog Willem de Zesde, graaf van Holland en Zeeland, een bedevaart doen naar Onze Lieve Vrouw in den Polder.
En toen in 1437 door een grooten storm vele dijken doorbraken, het land overstroomde, al het gezaaide te niet ging, honger volgde, een schepel tarwe een Engelsche nobel kostte, en de pest al van verre kwam aanstappen, heeft ook Philips de Goede gepilgrimeerd naar Vrouwepolder. "Corts daer na cesseerde dat weer, ende het landt werdt wederomme overal bedijct."
Na de vernieling van de kerk tijdens de troebelen in 1572 zwierf het schilderij lang rond, men waande het reeds sinds eeuwen verloren in een onderaardsche gang, waar niemand meer van wist, toen het te Brugge werd teruggevonden en in December 1931 op het eiland is teruggebracht.

Onderwerp

SINLEG 0023 - Lichterscheinungen    SINLEG 0023 - Lichterscheinungen   

Beschrijving

Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door een gezel werd gedaan, die naderhand niet meer te vinden was. Sindsdien gebeuren er wonderen.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 193-194

Commentaar

voor 1634
Jan Reygersbergh, De Oude Chronijcke ende historien van Zeelandt, 1634
Lichterscheinungen & SINLEG 0103: Das Bild (Gemälde) wird von einem Engel verfertigt.
Reygersbergh, Cronycke, cap. XXXV; jaren 1416, 1437

Naam Overig in Tekst

Wolfaert van Borsselen    Wolfaert van Borsselen   

Mariabeeld    Mariabeeld   

Polderse    Polderse   

Sigismund    Sigismund   

Willem de zesde    Willem de zesde   

Onze Lieve Vrouw    Onze Lieve Vrouw   

Engelse    Engelse   

Philips de Goede    Philips de Goede   

Naam Locatie in Tekst

Middelburg    Middelburg   

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

Vrouwepolder    Vrouwepolder   

Brugge    Brugge   

Vrouwenpolder    Vrouwenpolder   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20