Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA23 - Dat docht dyn bliuwen

Een mop (mondeling), dinsdag 28 september 1971

Hoofdtekst

Dat docht dyn bliuwen
Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort, hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer lekker iten makke en doe sei se: "Lekker gegeten en gedronken en nu weer lustig aan de arbeid."
"Dat docht dyn bliuwen," sei de boer, "oars soest myn doar út."
(Bron: hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert, 28-9-1971)

Onderwerp

AT 1373A - Wife Eats so Little    AT 1373A - Wife Eats so Little   

ATU 1373A    ATU 1373A   

Beschrijving

Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en gedronken en gaat weer aan het werk. De gierige boer roept dat die laatste opmerking (weer gaan werken) haar redt: anders was ze ontslagen.

Bron

Transcriptie Y. Poortinga, 28-9-1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

Motief

K1984.2 - The girl who ate so little.    K1984.2 - The girl who ate so little.   

S411.4 - Wife banished because she eats by stealth.    S411.4 - Wife banished because she eats by stealth.   

Commentaar

28 september 1971
Wife eats so little

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21