Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE165e - It spoek makket mear slachtoffers

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

It spoek makket mear slachtoffers
'Dan ha jo dy faam, dy't de duvel efternei rûn of teminsten de Langesleatter man, omdat se sjen woe, wat der wie. Har heit, dy skipper, wie nei Earnewâld of nei Warten en doe waard der iderkearen op it rutsje tikke. Doe soe se sjen, wat der wie. De iene seit, de planke wie ôflutsen en de oare seit, sy is by de planke del stapt en ferdronken. Dat wie dan de Langesleatter man syn skuld ek fansels. Sjoch, hy sweefde dêr. Hy hie har der út lokke. Beppe sei altyd: Hy hat de planke der wei lutsen'(A.B.-S.).

Beschrijving

Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de loopplank heeft weggehaald.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 190

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langesleatter man    Langesleatter man   

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Warten [Wartena]    Warten [Wartena]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20