Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ045009

Een sage (mondeling), zaterdag 10 augustus 1968

Hoofdtekst

Kei Sytses en 't wiif, dy wennen to Feanwâlden op 'e Fenen.
As âlde Gosse jounpraters hawn hienen, dan wist Kei Sytses syn wiif altiten krekt to sizzen, hwa't der west hienen. Der siet dan wolris in kat by Gosse en dy bûten yn 't finsterbank, mar dêr waerd gjin doel op makke.
Mar doe't dat faker as ien kear gebeurde dat Kei Sytses wist hwa't der by harren west hie, bigounen hja der oer to tinken. Hoe wist dat minske altyd hwa't der jouns by harren yn 'e hûs sieten?
Op in jountiid hienen se wer praters by Gosse.
Doe moest Gosse der even út to pisjen. Doe siet de kat op 'e strjitte en struts him om 'e fuotten hinne. "Dû smoarge kat, dû bist hjir altyd yn 't finsterbank en nou stiest my hjir om 'e fuotten to striken. 'k Sil mei dy ôfweve!"
En hy joech de kat in traep.
De oare deis lei Kei Sytses syn wiif mei in blauwe holle op bêd. (Dy hie har yn in kat foroare)


Onderwerp

SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.    SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.   

Beschrijving

Een vrouw wist een buurman altijd te vertellen wat er gezegd was als hij een avond bezoek had gehad. Toen de man op een avond een zwarte kat bij zijn huis zag zitten, snapte hij hoe dat kon. Hij gaf het dier een trap. De volgende dag lag de vrouw met een blauw hoofd op bed.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 450, verhaal 9

Commentaar

10 augustus 1968
Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.

Naam Overig in Tekst

Kei Sytses    Kei Sytses   

Fenen    Fenen   

Gosse    Gosse   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Venen    Venen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21