Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV207 - Van de bezorgde Bruid.

Een mop (), 1620

Hoofdtekst

Van de bezorgde Bruid.

Eene Dochter, die de Bruydt was, soude gaen tappen om den Bruydegom eens te schincken. Sy blijft in den Kelder sitten dutten. De Moeder gaet naer haer sien, vraeghde waer sy bleef. Sy seyde: "Ic sitte en dencke, siet! Nu ben ick de Bruyt, men sal Bruyloft houden; dat sal veel kosten. Het naeste jaer sal ick een Kint hebben, dat sal veel kosten. Hebbe ick dan niet te suyghen, daer sal eene Minnemoer moeten wesen; dat sal veel kosten. Als ick al die kosten overlegge, ben ic sweer-hoofdigh." De Moeder blijft oock by haer sitten suffen. De Vader gaet naer haer sien; men vertelt hem wat een wijse Dochter dat hy hadde; blijft daer oock sitten peynsen. De Bruydegom, niet wetende waer sy bleven, gater naer sien, hem worden de wijse woorden van zijne Bruyt voorghedraghen. Doch hy was wijser dan zy alle ende seyde: "Soo daer wat jongs komt, het sal ghehouden worden." Alsoo quam Dochter, Moeder, Vader, uyt den Kelder ende hebben de surghe met een Romerken afghespoelt. Leert:
Menigh surghet voor aan broot,
En de kant is hem te groot.

Onderwerp

AT 1450 - Clever Elsie    AT 1450 - Clever Elsie   

ATU 1450    ATU 1450   

Beschrijving

Een meisje wordt door haar verloofde verzocht een kan bier uit de kelder te halen. Ze komt maar niet terug en de moeder gaat kijken. Het meisje is in gedachten verzonken over de kosten, die een kind met zich mee zal brengen. Ook de moeder gaat zitten peinzen en de vader komt kijken en vervalt ook in gepeins. Tenslotte komt de verloofde kijken en doet het zaakje met een luchtige opmerking af.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandsche sprookjes uit de XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw' in: Volkskunde 21 (1910), p. 20 N°11

Motief

J2063 - Distress over imagined troubles of unborn child.    J2063 - Distress over imagined troubles of unborn child.   

Commentaar

1620
Uit: Den Vaeck-verdryver van de Swaermoedighe Gheesten. Vertellende Vermakelijcke Kluchtjens (Amsterdam, a° 1620), blz. 113.
Clever Elsie
Opgetekend door G.J. Boekenoogen

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20