Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK545

Een mop (almanak), 1678

Hoofdtekst

Een sekere Koninginne hadde ymandt gevangen, seyde tegens hem, Als ghy dese volgende drie dingen seggen konde, soo soude hy op vrye voeten gesteld worden: Eerstelijck, hoe veel sy, te weten de Koningin, waerdigh was. Ten tweeden, waer het Centrum of middel-punt van de Werelt was: Ende ten derden, wat sy docht. Den gevangen was in groote bekommernis om dese dinghen op te lossen, siende daer geen kans toe; Soo komt 'er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende waerom hy soo treurigh was. Den gevangen verhaelt hem het gene men hem voorgestelt had om te raden, en dat sijn verlossingh daer in bestont. Den boer dit verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef my u kleeren en ick sal u de mijne geven, alsoo sal men my voor u nemen; dit alsoo geschiet zijnde, wiert den Boer tot de Koningin gebracht; Hy antwoorde op de eerste vrage, Dat sy 29. Zilverlinghen waerdigh was, want den Heere Christus hadde 30. gegolden. Op de tweede, so maeckte hy een punt met krijt op de tafel voor haer, seggende dat daer het middel-punt van de Werelt was, ende soo men het niet gelooven en wilde, so mocht men van die punt de Werelt beginnen te meten; Ende op de derde vrage seyde hy, Dat hare gedachten waren dat hy de gevangen was, maar het was mis, want hy een Boer was, ende niet den gevangen.

Onderwerp

AT 0922 - The shepherd substituting for the priest answers the king's questions    AT 0922 - The shepherd substituting for the priest answers the king's questions   

ATU 0922    ATU 0922   

Beschrijving

Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in zijn plaats de oplossingen geeft, respectievelijk 29 zilverlingen, want Jezus was er 30 waard; een stip op de tafel, en anders moet het maar worden nagemeten; en zij denkt dat hij de gevangene is, maar dat is onjuist, want hij is een boer.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

1678
Klucht uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 96 N°109
The shepherd substituting for the priest answers the king's questions

Naam Overig in Tekst

Heere Christus    Heere Christus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22