Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

mop uit 1979
 • Der wie in tsjerke vakant. In dûmny út in oar plak kaem dêr geregeld to preekjen en dan iet er altyd by deselde boer
 • . Doe tocht er: ik mat ek ris hwat werom dwaen. Dat doe noege er de boer en de boerinne út om ek ris by him to iten. Dat
 • Als een dominee in een bepaalde plaats moet preken, eet hij altijd bij een boer. Omdat de dominee het gevoel krijgt dat
 • hij eens iets terug moet doen, nodigt hij de boer en boerin uit om eens bij hem te komen eten. Als de dominee zeer
 • boer
 • Als een dominee in een bepaalde plaats moet preken, eet hij altijd bij een boer. Omdat de dominee het gevoel krijgt dat hij eens iets terug moet doen, nodigt hij de boer en boerin uit om eens bij hem…

mop uit 1979
 • Master Lub fan Garyp plichte to sizzen: Er zit geen goeds aan een boer: b = bok; o = os; e = ezel; r = rakker.
 • Een man zegt dat er niets goeds is aan een boer: de 'b' staat voor 'bok', de 'o' voor 'os', de 'e' voor 'ezel' en de 'r
 • boer
 • Een man zegt dat er niets goeds is aan een boer: de 'b' staat voor 'bok', de 'o' voor 'os', de 'e' voor 'ezel' en de 'r' voor 'rakker'.

Trefwoorden: boer, bok, ezel, letters, man, os, rakker, zeggen


mop uit 1979
 • Yn 'e oarloch fan 14-18 wie der in joad dy't handele. Hy kaem ris by in boer, dy wie krekt oan 't slachtsjen mei in kou
 • . Dat wie slûkjen en string forbean. De boer seach de joad en sei: "Kinne jo swije?" De joad koe de kouwehûd wol krije. De
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het
 • slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de jood de koeienhuid vervolgens wil meenemen
 • boer
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de…

sage uit 1979
 • Sjoerd Bonnes wie boer yn Sumar. Hy hie in soan, dy koe mear as in oar. As de soan jouns nei syn faem ta wie, bleau
 • Een boer heeft een zoon die kan toveren. De zoon gaat eens door het sleutelgat het huis binnen.
 • boer
 • Een boer heeft een zoon die kan toveren. De zoon gaat eens door het sleutelgat het huis binnen.

mop uit 1979
 • boer foarby, dy wie oan 't melken. "Òm, kou", sei er. Doe sei de twade poep: "Dat wil ik onthouden: om, kou." Doe kamen se
 • de woorden van een boer die zijn koe melkt goed in zijn oren 'Om, kou'. De derde poep hoort een timmerman 'Dat is recht
 • boer
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als er een man voorbij komt die 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1979
 • Der wie ris in boer op 'e merk. Hy praette mei in koopman, dy woe biweare, dat oeral de man baes wie. De boer woe dat
 • sei: "Dû hast gelyk." Mar de feint dy sei: "Jo krije in geit." Hy kaem mei de beide hyns werom. De boer hie de weddenskip
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een
 • tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht als de koopman het tegendeel zal kunnen
 • boer
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

mop uit 1979
 • De boer en syn feint wienen oan 't wurk yn 't lân. De boer hie syn moffen forgetten. Hy krige kâlde hannen en sei tsjin
 • de boer sein." Dat woenen dy froulju net leauwe. Doe sei dy feint: "Ik wol de boer noch wol ris freegje, dan kinne jim
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid
 • wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als de vrouwen dit niet geloven, roept de
 • boer
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in sike kou. Hy hellet de féarts der by. Dy seit tsjin 'e boer: Ha jo in saklampe? Dy hie de
 • boer wol. Doe moest de boer de kou achter ta de kont yn sjen. De féarts ljochtet wylst de kou ta de bek yn. De féarts seit
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt
 • de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de veearts dat de koe verstopt is.
 • boer
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de…

mop uit 1970
 • It gebeurde yn dizze omkriten dat in boer in kou hie dy't kealje moest, mar dat woe net. Doe helle dy boer de féarts
 • der by. De féarts sei: "Die koe moet kalven." "Dat wyt ik wol," sei de boer, "dat hoechstû my net to fortellen. Mar 't
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen
 • en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten hoe hij de koe moet aanpakken maar hij
 • boer
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie frijgesel. Hy hie in protte jild. Hy hie ek in feint. Dy boer wie sa deun dat hy gunde de feint
 • . Mar de feint soarge der dêrom wol foar dat er oar iten krige, mar dat wist de boer net. De feint bleau dus gewoan by syn
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat
 • de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan eten. De boer weet niet dat de knecht
 • boer
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan…